REBS blokverdeler type VK en VM

Progressief-verdelers zijn smeermiddel-verdeelapparaten waarvan de plunjers door het toegevoerde smeermiddel hydraulisch in een bepaalde volgorde worden bediend, zodanig dat het smeermiddel gedwongen en in een bepaalde volgorde (progressief) door de respectievelijke uitlaten wordt afgegeven.

Storingen in het verloop van deze cyclus, zowel in de verdeler als in de aangesloten leidingen, zoals afgeblinde uitlaten, platgedrukte leidingen, verstopte smeerpunten, grove verontreinigingen in hetsmeermiddel, etc., blokkeren de werking van de verdeler.

Bij handbediende pompen merkt men dit blokkeren door de zeer hoge tegendruk. Bij automatische pompen wordt bij het blokkeren het smeermiddel via een overdrukventiel uitgeworpen, terwijl het ook mogelijk is door een overdrukschakelaar een alarm in werking te stellen.

Bij het installeren van een verdeler dient ervoor te worden gezorgd dat deze op een plat vlak wordtgemonteerd om"kromtrekken" (met als gevolg vastlopende plunjers) te voorkomen. Indien nodig vulringen tussen verdeler en montagevlak toepassen.

Bij het vullen van een smeerinstallatie indien mogelijk de verdelers bij werkende pomp ontluchten om het achterblijven van lucht te vermijden en een nauwkeurige dosering van het smeermiddel te waarborgen. In verband met de verschillende lengten van de aangesloten leiding is het raadzaam deze vr het aansluiten aan de verdeler te vullen.

Het spreekt vanzelf dat slechts schone smeermiddelen dienen te worden toegepast. In het bijzonderbij vetsmering dient aan soepele, niet "bloedende" vetten de voorkeur te worden gegeven.

Niet-gebruikte uitlaten kunnen worden afgeblind er dient echter te worden gezorgd dat het smeermiddel via een andere uitlaat ontwijken kan omdat anders de verdeler blokkeert.

Uitlaten aan n kant kunnen door middel van een brugstuk worden gekoppeld (afb. A).

Tegenover elkaar liggende uitlaten kunnen worden gekoppeld door het verbindingsschroefje (1) [n het koperen afdicht-ringetje!] uit het verbindingskanaal te verwijderen. Daarna kan de blindstop (2) worden aangebracht (afb. B).

Nooit twee tegenover elkaar liggende uitlaten afblinden: het smeermiddel kan dan immers niet worden afgevoerd!

Om een zo nauwkeurig mogelijke afgifte te bewerkstelligen verdient het aanbeveling om, bij langeverdelers met veel uitlaten, de verdeler te ontluchten. Hiertoe dienen, bij werkende pomp, de plunjeraanslag-schroeven van de eerste plunjer (van de inlaat gezien) enigszins los te worden gedraaid totdat smeermiddel zonder luchtbellen naar buiten treedt. Daarna weer vastdraaien.

schets brug en afblinden

REBS progressief-verdelers in blokuitvoering bestaan in twee typen; Vk(lein) en Vm(iddel).
De kleinste verdeler. -met 6 uitlaten- kan door middel van brugstukken tot 2 uitlaten worden teruggebracht.

Deze verdelers worden, afhankelijk van het type, slechts met n plunjerdiameter geleverd.
Het aantal uitlaten stijgt steeds met 2, en is in aantal beperkt; bij het type Vk tot 32, en bij het type Vm tot 24 in n blok.

Kentekening:
Van de ingang uit wordt de positie van de uitlaten met "R" (rechts) en "L" (links) aangeduid.
De daarna volgende getallenreeks geeft de "waarde" van de uitlaat aan (dit is de verhouding van de kleinste tot de grootste af te geven hoeveelheid smeermiddel). In principe heeft elke uitlaat de waarde 1.

Uit deze waardering volgt: aantal uitlaten = aantal aansluitingen (bijv. Vk 12/5)

Bij een "geschakelde" verdeler zijn meerdere uitlaten tot n aansluiting gekoppeld.

kentekening

Tegenover elkaar liggende uitlaten kunnen door het verwijderen van de cylinderkopschroef wordengekoppeld; zij geven dan wl de dubbele hoeveelheid smeermiddel af.

Vr het aanbrengen van een blindstop de cylinderkopschroef verwijderen!

Naast elkaar liggende uitlaten kunnen aan de buitenzijde d.m.v. brugstukken worden gekoppeld