REBS segmentverdeler type VEK en VEM

Progressief-verdelers zijn smeermiddel-verdelers waarvan de plunjers door het toegevoerde smeermiddel hydraulisch in een bepaalde volgorde worden bediend, zodanig dat het smeermiddel gedwongen en in een bepaalde volgorde (progressief) door de respectievelijke uitlaten wordt afgegeven.

Storingen in het verloop van deze cyclus, zowel in de verdeler als in de aangesloten leidingen, zoals afgeblinde uitlaten, platgedrukte leidingen, verstopte smeerpunten, grove verontreinigingen in hetsmeermiddel, etc., blokkeren de werking van de verdeler.

Bij handbediende pompen merkt men dit blokkeren door de zeer hoge tegendruk. Bij automatische pompen wordt bij het blokkeren het smeermiddel via een overdrukventiel uitgeworpen, terwijl het ook mogelijk is door een overdrukschakelaar een alarm in werking te stellen.

Bij het installeren van een verdeler dient ervoor te worden gezorgd dat deze op een plat vlak wordtgemonteerd om"kromtrekken" (met als gevolg vastlopende plunjers) te voorkomen. Indien nodig vulringen tussen verdeler en montagevlak toepassen.

Bij het vullen van een smeerinstallatie indien mogelijk de verdelers bij werkende pomp ontluchten om het achterblijven van lucht te vermijden en een nauwkeurige dosering van het smeermiddel te waarborgen. In verband met de verschillende lengten van de aangesloten leiding is het raadzaam deze vr het aansluiten aan de verdeler te vullen.

Het spreekt vanzelf dat slechts schone smeermiddelen dienen te worden toegepast. In het bijzonderbij vetsmering dient aan soepele, niet "bloedende" vetten de voorkeur te worden gegeven.

Niet-gebruikte uitlaten kunnen worden afgeblind er dient echter te worden gezorgd dat het smeermiddel via een andere uitlaat ontwijken kan omdat anders de verdeler blokkeert.

Uitlaten aan n kant kunnen door middel van een brugstuk worden gekoppeld (afb. A).

Tegenover elkaar liggende uitlaten kunnen worden gekoppeld door het verbindingsschroefje (1) [n het koperen afdicht-ringetje!] uit het verbindingskanaal te verwijderen. Daarna kan de blindstop (2) worden aangebracht (afb. B).

Nooit twee tegenover elkaar liggende uitlaten afblinden: het smeermiddel kan dan immers niet worden afgevoerd!

Om een zo nauwkeurig mogelijke afgifte te bewerkstelligen verdient het aanbeveling om, bij langeverdelers met veel uitlaten, de verdeler te ontluchten. Hiertoe dienen, bij werkende pomp, de plunjeraanslag-schroeven van de eerste plunjer (van de inlaat gezien) enigszins los te worden gedraaid totdat smeermiddel zonder luchtbellen naar buiten treedt. Daarna weer vastdraaien.

schets brug en afblinden

De REBS progressiefverdeler van het type VEK (klein) of VEM (middel) bestaat uit:

beginelement A (Anfang)
middenelement M (Mittel) ten minste 3 elementen!
eindelement E (End)


Het nummer dat is ingeslagen in het middenelement geeft de hoeveelheid smeermiddel aan dat uit de opening van het voorgaande element komt. Dit wordt aangegeven door de pijl (2)
Bij het plaatsen of vervangen van de elementen moet deze configuratie in acht worden genomen (zie fig. C). De elementen worden onderling afgedicht met O-ringen.
De letters R + L in de smeerschema's geven de posities van de uitlaten aan en de opvolgende cijfers de volgorde en de opbrengst van de uitlaten.

Bijvoorbeeld R213 L213 (zie fig. D).
Ook kunnen hier de uitlaten worden samengevoegd (zie fig. A en B)

VEM Schematisch

Fig 1 laat zien hoe het smeermiddel, dat geleverd wordt door plunjer I, plunjer II verplaatst en hoe plunjer II er voor zorgt dat plunjer III zich verplaatst. Daardoor komt er smeermiddel uit uitlaat 1 en 2.
De verbinding tussen het beginelement helemaal naar het eindelement zorgt er voor dat plunjer III plunjer I zal verplaatsen in de tegengestelde richting zodat er ook smeermiddel uit uitlaat 3 komt.

diagram

Fig. 2 laat zien dat bovenstaande functiebeschrijving symmetrisch werkt en zich zal herhalen zolang er smeermiddel aangevoerd zal worden. Vanuit de inlaat van de verdeler zal plunjer II smeermiddel naar uitlaat 4 sturen en plujer III naar uitlaat 5, etc. etc.

Door de opeenvolging van de plunjerbewegingen van de REBS Progressief Verdelers zal het aangevoerde smeermiddel steeds netjes verdeeld worden over de aangesloten smeerpunten.

De complete verdeler zal blokkeren zodra er 1 punt geen smeermiddel krijgt. Optioneel verkrijgbare bewakingseenheden zullen dit meteen detecteren en kunnen voorzien in een exceptionele bescherming van uw machinepark. Deze bewakingsunits zijn er zowel optisch als elektrisch en kunnen een waarschuwingssignaal geven of het signaal kan zelfs gebruikt worden om de betreffende machine stil te zetten om schade te voorkomen.